SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN UPORABO OSEBNIH PODATKOV V APLIKACIJI Mailee za prejemnika

 1. Uvodna določila

  1. Soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov

   To soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov (v nadaljevanju SOS) določao medsebojne pravice in obveznosti med naročnikom:

   Naročnik: Prodent Int., d.o.o.

   Naslov: Zvezna ulica 2a, Ljubljana

   Poštna številka: 1000

   Kraj: Ljubljana

   Matična številka: 5872308000

   (v nadaljevanju kot Naročnik) in prejemnikom, ki je lahko pravna ali fizična oseba, ki se je na spletni strani mailee.net registrirala kot lastnik osebnih podatkov (v nadaljevanju kot Prejemnik).

  2. Potrditev soglasja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov

   S potrditvijo SOS, ki jo prejemnik izvede ob aktivni potrditvi na spletni strani mailee.net in ali formi na spletni strani Naročnika, aktivno potrjuje, da je s tem SOS seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

 2. Opredelitev pojmov

  1. Opredelitev pojmov:

   Za potrebe soglasja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov imajo spodaj navedeni pojmi naslednji pomen:

   • Aplikacija Mailee – pomeni aplikacijo, ki se uporablja kot spletna aplikacija in na katero se nanašajo soglasja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov in je podrobneje opisana v nadaljevanju (v nadaljevanju tudi kot aplikacija);
   • Aplikacija Mailee - pomeni aplikacijo, ki se uporablja na svetovnem spletu, s pomočjo spletnega brskalnika, preko katere Naročnik komunicira s prejemniki na način: elektronske pošte, SMS in MMS sporočanja in potisnih sporočil;
   • Naročnik brez naročnine – gospodarski subjek ali negospodarski subjekt, ki se je registriralo na spletni strani mailee.net, ni pa plačalo naročnine oz. se mu je naročnina iztekla;
   • Naročnik z naročnino - gospodarski subjek ali negospodarski subjekt, ki se je registriralo na spletni strani mailee.net in ima veljavno naročnino;
   • Naročnik – skupno poimenovanje Naročnika brez naročnine in Naročnika z naročnino;
   • Prejemnik – je oseba, ki se je preko spletne aplikacije mailee.net; registrirala v spletno Mailee aplikacijo, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo registriral v spletno Mailee aplikacijo Naročnik.;
   • Izbrani klient Mailee storitve – pomeni klient poddomene spletne aplikacije mailee.net, ki ga Naročnik aplikacije izbere potrdi na razpoložljivih formah spletnih mest;
   • Naročeni Prejemnik (v nadaljevanju Prejemnik), ki se je preko spletne aplikacije mailee.net; registriral v spletno Mailee aplikacijo ali jo je v skladu z veljavno zakonodajo registriral v spletno Mailee aplikacijo Naročnik;
   • Naročnikove akcije: e-novica, SMS, MMS, potisna sporočila.
 3. Določila prejemnikovega soglasja

  Prejemnik, na katerega storitev se naroča v okviru Naročnikove akcije, skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov dovoljuje, da Naročnik zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

  1. Zbiranje in uporaba prejemnikovih osebnih podatkov

   Prejemnik dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov z namenom da Naročnik:

   • lahko identificira Prejemnika pri tem, ko se prejemnik aktivno potrdi na spletni strani mailee.net in ali formi na spletni strani Naročnika,
   • lahko komunicira s Prejemnikom, in sicer bodisi neposredno, bodisi skupinsko;
   • lahko obvešča prejemnika z Naročnikovimi akcijami (e-novica, SMS, MMS, potisna sporočila) o svojih storitvah in akcijah;
  2. Zbirka prejemnikovih osebnih podatkov

   Spodnja tabela opisuje podakte, ki jih bo od Prejemnika pridobil Naročnik:

   Kategorija Opis
   Informacije o računu
   • Naziv
   • Ime
   • Priimek
   • Podjetje
   • Ulica
   • Mesto
   • Poštna številka
   • Država
   • Kontaktna številka
 4. Tehnična ustreznost zbirke osebnih podatkov

  Naročnik se skladno s predpisi Zakona o varovanju osebnih podakov in Splošnimi pogoji uporabe aplikacije Mailee za stranke zavezuje varovati osebne podatke Prejemnika, ki jih prejme kot Naročnik, v spletno Mailee aplikacijo. Tehnična ustreznost zbirke osebnih podakov, ki je določena v skladu z veljavno zakonodajo je opisana v Splošnih pogojih uporabe aplikacije Mailee za stranke in dostopna s povezavo iz vsake posamezne Naročnikove akcije: e-novica, SMS, MMS, potisna sporočila. Naročnik zagotavlja dostop do Splošnih pogojih uporabe aplikacije Mailee za stranke tudi na svoji spleti strani.

  Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, Naročnik uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, kot so predpisani v zakonu.

 5. Hranjenje osebnih podatkov

  Naročnik hrani osebne podatke Prejemnika v skladu s predpisi Zakona o varovanju osebnih podakov in Splošnimi pogoji uporabe aplikacije Mailee za stranke.

  Prejemnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za uporabo osebnih podatkov Naročniku tudi tako, da na elektronsko pošto unsubscribe@mailee.net pošlje zahtevo za izbris osebnih podatkov, kar se Naročnik zavezuje storiti v roku osmih dni. Podatki prejemnika se v tem primeru anonimizirajo.


  Če se z navedenimi pogoji uporabe osebnih podatkov ne strinjate, vas pozivamo, da soglasja ne date.


CONSENT TO THE COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA IN THE Mailee APPLICATION for Recipient

 1. Preamble

  1. Consent to the Collection and Use of Personal Data

   This Consent to the Collection and Use of Personal Data (hereinafter: CCUPD) lays down the mutual rights and liabilities between Subscriber:

   Subscriber: Prodent Int., d.o.o.

   Address: Zvezna ulica 2a, Ljubljana

   Post code: 1000

   Location: Ljubljana

   Registration number: 5872308000

   (hereinafter: Subscriber) and Recipient, which may be a legal or natural person that has registered in the Mailee web application on the website mailee.net or in the online form of the Mailee Application on Subscriber’s website, or that Subscriber has registered in the Mailee web application in accordance with the GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF USE FOR THE Mailee APPLICATION for Customers, Article 6.2. Entering Personal Data in Dspot Database, as the owner of personal data (hereinafter: Recipient).

  2. Confirmation of Consent to the Collection and Use of Personal Data

   By confirming the CCUPD, which Recipient performs with active confirmation on the website mailee.net or in the form on Subscriber’s website, Recipient actively confirms that it is familiar with the CCUPD, that it agrees with it, and is bound by its provisions.

 2. Definition of Terms

  1. Definition of Terms:

   For the needs of collecting and using personal data, the terms listed below shall mean the following:

   • Mailee application – denotes an application being used as a web application and to which these General Terms and Conditions refer, and which is described in greater detail below (hereinafter also referred to as application);
   • Mailee application – denotes an application being used on the World Wide Web using a web browser, through which Subscriber communicates with Users (Recipients) in the following ways: via email, SMS and MMS, and push notifications;
   • Subscriber without a subscription – an economic or non-economic operator that has registered on the website mailee.net but has not paid the subscription or whose subscription has expired;
   • Subscriber with a subscription – an economic or non-economic operator that has registered on the website mailee.net and has a valid subscription;
   • Subscriber – umbrella term for a Subscriber without a subscription and a Subscriber with a subscription;
   • User or Recipient – is a person that has registered in the Mailee web application via the web application mailee.net, or that has been registered or entered in the Mailee web application by Subscriber in accordance with applicable law (hereinafter also referred to as User or Recipient);
   • Selected client of Mailee service – denotes a client of the subdomain of the mailee.net web application, which the User or Recipient of the application selects and confirms in the relevant forms on websites;
   • Subscribed User or Recipient – is someone that has registered in the Mailee web application via the web application mailee.net, or that has been registered in the Mailee web application by Subscriber in accordance with applicable law;
   • Subscriber’s actions: e-newsletter, SMS, MMS, push notifications.
 3. Provisions regarding Recipient’s Consent

  Recipient, subscribing to a service in the context of Subscriber’s action, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act in force, allows Subscriber to collect and process its personal data.

  1. Collection and Use of Recipient’s Personal Data

   Recipient allows the collection and use of personal data so that Subscriber will be able to:

   • identify Recipient when the latter is actively confirmed on the website mailee.net or in a form on Subscriber’s website;
   • communicate with Recipient, either directly or in a group;
   • notify Recipient of Subscriber’s actions (e-newsletter, SMS, MMS, push notifications) regarding its services and campaigns.
  2. Recipient’s Personal Data Filing System

   The table below describes the personal data which Subscriber shall obtain from Recipient:

   Category Description
   Informacije o računu
   • Naziv
   • Ime
   • Priimek
   • Podjetje
   • Ulica
   • Mesto
   • Poštna številka
   • Država
   • Kontaktna številka
 4. Technical Suitability of Personal Data Filing System

  In accordance with the regulations of the Personal Data Protection Act and the General Terms and Conditions of Use for the Mailee Application for Customers, Subscriber undertakes to protect Recipient’s personal data, which it will receive as Subscriber in the Mailee web application. The technical suitability of the personal data filing system, which has been determined in accordance with applicable law, is described in the General Terms and Conditions of Use for the Mailee Application for Customers and can be accessed via a link in each Subscriber’s action: e-newsletter, SMS, MMS, push notifications. Subscriber shall also provide access to the General Terms and Conditions of Use for the Mailee Application for Customers on its website.

  For the purpose of preventing unauthorized access to or disclosure of these data, of preserving their accuracy and integrity, and of ensuring their proper processing, Subscriber shall employ appropriate technical and organizational procedures for securing personal data, as laid down by law.

 5. Storing Personal Data

  Subscriber shall store Recipient’s personal data in accordance with the regulations of the Personal Data Protection Act and the General Terms and Conditions of Use for the Mailee Application for Customers.

  Recipient may revoke Subscriber’s permission to use personal data at any time by sending a request for the deletion of personal data by email to unsubscribe@mailee.net, which Subscriber will then be obligated to do within eight days. In that case, Recipient’s data shall be anonymized.


  If you do not agree with these Terms and Conditions for the Use of Personal Data, we ask that you do not give your consent.